De achtergronden van de “realistische landbouw methode”

Dr. Carey Reams, Dr. William Albrecht en Dr. Philip Callahan hebben in de veertig- en vijftiger jaren van de vorige eeuw onderzoek gedaan naar methoden om tot een optimale bodemvruchtbaarheid te komen. Het onderzoek kwam voort uit hun bezorgdheid om de afname van het humusgehalte in landbouwgronden en de effecten van het gebruik van kunstmest en gewasbeschermende middelen op de vitaliteit van plant, dier en mens. Hun inspanningen hebben geleid tot de “Eco-agriculture” beweging. Literatuur en artikelen hierover zijn te vinden op de website www.acresusa.com en het zeer lezenswaardige landbouwblad “AcresUSA journal” (engelstalig). Wij als TEAM Ecosys hebben de taak op ons genomen de waardevolle kennis en ervaring binnen deze benadering voor de Nederlandse landbouw beschikbaar te maken.

Met de benadering van Albrecht & Reams wordt sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw succesvol chemiearm landbouw bedreven in Amerika, Canada en meer recent in Australië. Het aantal aanhangers neemt jaarlijks toe. Het uiteindelijke doel is geen chemische gewas- en dierbeschermingsmiddelen meer nodig te hebben, maar deze vorm van landbouw staat het gebruik van geringe hoeveelheden kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen toe. Deze worden echter altijd gebruikt in combinatie met natuurlijke mineralen, eiwitten of sporenelementen. Zo wordt schade aan plant- en bodemleven geminimaliseerd en de werkzaamheid van de chemie bevorderd. Wat leidt onmiddelijke verlaging van de chemische dosering.

In deze benadering bestaat een samenhangend en volledig beeld van de wisselwerking tussen bodem, plant en dier. De basis voor een gezonde landbouw en veehouderij bestaat uit een bodem met minimaal 5% humus (organische stof), een gevarieerd en evenwichtig mineralenaanbod en een actief, divers bodemleven.

Reams heeft aangetoond dat planten 80 tot 85 % van de mineralen uit de atmosfeer kunnen opnemen, met name via de bladeren. De mineralen uit de bodem zijn daarbij overigens onontbeerlijk, als katalysatoren. Katalysatoren maken chemische processen bij lage temperaturen (5 tot 40 graden Celsius) mogelijk, maar worden daarbij niet of nauwelijks verbruikt. Daarnaast heeft Reams het belang van magnetisme in stofwisselingsprocessen aangetoond. Het magnetisch moment van grote atomen of moleculen verklaart het belang van bijvoorbeeld calcium in bodem en voeders, als energie leverancier voor stofwisselingsprocessen.

Reams heeft plant- en diervitaliteit meetbaar gemaakt met behulp van de meeteenhied ‘brixwaarde’. De brixwaarde is het gehalte aan colloïdaal opgeloste stoffen, suikers, eiwitten enzymen e.d., in bijvoorbeeld planten- en vruchtensap en melk. Reams heeft aangetoond dat wanneer planten een brixwaarde hebben van gemiddeld 12% of hoger, zij resistent worden tegen schadelijke organismen. Feitelijk wordt de plant onaantrekkelijk of mogelijk zelfs schadelijk voor ziekteverwekkende organismen. Voor melkvee ligt de optimale brixwaarde tussen 15 en 20%.